Retningslinjer

Følgende retningslinjer er udtryk for de politikker og den praksis hvorigennem bestyrelsen og underliggende afdelinger driver Aarhus Studenternes Volleyballforening.


1 Foreningen

§ 1 Regnskabsår Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Herved indeholdes foreningens indtægter og udgifter for en enkelt sæson i et enkelt regnskabsår.


§ 2 Kontingentperiode Stk. 1: Foreningens kontingentperiode er på 12 måneder og går fra 1. september til 31. august. Dermed er medlemmer at betragte som valgberettiget og stemmeberettiget ved foreningens generalforsamling ultimo august.


§ 3 Sæson Stk. 1: En sæson i foreningen er på 10 måneder og går fra august til og med maj med sommerferie i juni og juli. Sæsonen er den periode hvor foreningen afholder sine arrangementer.

Stk. 2: Sæsonen er opdelt i to halvsæsoner. Efterårssæsonen fra 1. august til 31. december og forårssæsonen fra 1. januar til 31. maj.


§ 4 Foreningsarbejde Stk.1: Alt arbejde for foreningen er frivilligt og ulønnet.  Der kan uddeles godtgørelse i forbindelse med foreningsarbejde, der kræver kørsel, tlf., forberedelsestid etc.


§ 5 Sponsorater

Stk.1: Alle sponsorater (det vil sige også sponsorater af spilletøj) skal gå gennem og forhandles af bestyrrelsen. Hvis et af klubbens medlemmer har kontakt til en interesseret sponser, skal bestyrrelsen kontaktes inden sponsoratet indgås. Dette for at sikre at klubben overholder sine forpligtigelser overfor klubbens andre sponsorer.


2 Medlemskab

§ 1 Medlemstyper

Stk. 1: Foreningen opererer med følgende medlemstyper. Alt afhængig af medlemstype medfølger et antal rettigheder og goder. Et medlemskab dækker den i kap1. §2 nævnte kontingentperiode.


Medlemstyper/Rettigheder Støttemedlem Træningsmedlem Fuldtidsmedlem
Spilleberettiget

+

Omfattet af sponsoraftaler

+

Træningsberettiget

+

+

Deltagelse i aktiviteter*

+

+

+

Valgberettiget til organisationen

+

+

+

Stemmeberettiget til organisationen

+

+

+

Omfattet af rabataftaler

+

+

+

* Som aktivitet forstås fester, caféaftener og foreningsudbudte kurser.

Stk. 2: Foreningen optager primært fuldtidsmedlemmer og støttemedlemmer. Træningsmedlemmer optages kun såfremt træneren på det pågældende hold accepterer det.

Stk. 3: Et kommende medlem, der ikke tidligere har været tilknyttet foreningen, kan deltage i to ugers prøvetræning inden et medlemskab af foreningen vil blive afkrævet. Såfremt det kommende medlem efterfølgende ønsker optagelse i foreningen vil de to ugers prøvetræning blive indeholdt i kontingentperioden.

Stk. 4: Såfremt det kommende medlem har en fortid i en dansk klub, skal der udfyldes en klubskifteblanket jf. DVBFs reglement på området.

Stk. 5: Såfremt det kommende medlem har en fortid i en udenlandsk klub, skal der løses transfer jf. DVBFs reglement på området.


§ 2 Kontingent

Stk. 1: Kontingent betales hver halvsæson. Foreningen opererer ikke med en ’klippekorts-ordning’.

Stk. 2: Kontingentrefusion kan komme på tale i følgende situationer:

– Er skadet for resten af sæsonen

– Fraflytter kommunen

– Studierejse på over 3 måneders varighed

– Graviditet

Kontingentrefusionen beregnes efter følgende model:

Oprindelige kontingentbeløb divideret med 5 eller 10 måneder (afhængig af om kontingentet er betalt for en halvsæson eller hele sæsonen) gange med antallet af hele måneder i den resterende halvsæson eller sæson.

Stk. 3: Ved skifte indenfor foreningen til et hold med en anden kontingentsats betales den oprindelige kontingentsats halvsæsonen ud. Herefter betales kontingent svarende til det nye hold.


§ 3 Rettigheder og forpligtigelser

Stk. 1: Et medlem af foreningen kan ikke uden bestyrelsens forudgående godkendelse indgå individuelle sponsoraftaler eller sponsoraftaler for holdet.

Stk. 2: Et medlem af foreningen kan ikke uden bestyrelsens forudgående godkendelse forpligte klubben økonomisk i forhold til tredjepart.


§ 4 Medlemssanktioner

Stk. 1: Et medlem der ikke handler i overensstemmelse med foreningens vedtægter, retningslinjer eller værdigrundlag kan af bestyrelsen eksluderes af foreningen.

Stk. 2: Såfremt et medlem ikke overholder foreningens kontingentbetingelser kan følgende sanktioner træde i kraft:

– En advarsel fra økonomiafdelingen.

– Bøde.

– Fratagelse af spillerlicens ved DVBF og/eller eksklusion af foreningen.

Stk. 3: Et medlem, der ved sin væremåde eller sine handlinger optræder upassende og derved bryder et tillidsforhold, så som forholdet mellem spiller og træner eller forholdet mellem træner og bestyrelse, kan af bestyrelsen eksluderes af foreningen.3 Hold

§ 1 Antal spillere

Stk. 1: Et hold består som udgangspunkt af 16 spillere. Såfremt antallet spillere på et etableret hold falder til under 9 lukkes holdet og spillerne tilbydes plads på andre hold i foreningen såfremt det er muligt.


§ 2 Holdforpligtigelser

Stk. 1: Ethvert hold skal, blandt spillerne, vælge eller udpege mindst ét medlem af holdet til at repræsenterer holdet ved arrangeringen af ASVs Nytårsstævne.

Stk. 2: Ethvert hold skal deltage i planlægningen og afviklingen af mindst tre ASV arrangementer i løbet af én sæson inkl. Nytårsstævne.


§ 3 Kørsel til kampe Stk. 1: Et hold er selv ansvarlig for transport til og fra kampe.

Stk. 2: Et hold kan ansøge foreningen om kørselsrefusion når holdet kører mere end 100 km tur/retur til en turneringskamp ligesom der kan søges om refusion af brobilletter. Møder, træner- og dommerkurser uden for Århus Kommune er ligeledes indbefattet af denne ordning.

Stk. 3: Foreningens kørselstakst er 1,5 kr. per bil per kilometer.

Stk. 4: Hvis enkelte personer benytter sig af offentlig transport til kamp, møde eller kursus er foreningens kørselstakst 0,375 kr per person per kilometer.


§ 4 Stævne- og turneringsdeltagelse

Stk. 1. Foreningen betaler for holdets deltagelse i kredskampe eller divisionskampe. Øvrige udgifter til deltagelse i stævner afholdes af holdet.


§ 5 Spilledragter

Stk. 1: Spilledragtens primære farve skal være sort. Hvid er sekundær farve og limegrøn er tertiær farve. Der er ingen regler for farvevalg af liberoernes spilledragter.

Stk. 2: For udebanedragter gælder at den primære farve skal være hvid. Sekundær farve er sort og tertiær farve er limegrøn.

Stk. 3: Alle spilledragter skal bære ASVs logo, som vist på ASVs hjemmeside.

Stk. 4: Trøjenummereringen skal være i overensstemmelse med Divisionsdommerforeningens reglement på området.


4 Trænere

§1 Godtgørelse

Stk. 1: Der udbetales en årlig økonomisk godtgørelse til foreningens trænere.

Stk. 1.1: Godtgørelse for kredstrænere udgør 2000,- per sæson ved et ugentligt træningspas, og 4000,- per sæson ved 2 ugentlige træningspas.

Stk. 1.2: Godtgørelse for divisionstrænere forhandles individuelt.

Stk. 2: Godtgørelsen udbetales af 2 rater – ultimo december og ultimo april.

Stk. 3: Såfremt flere trænere træner samme hold, deles godtgørelsen i mellem disse.

Stk. 4: Trænere og trænerassistenter betaler ligesom klubbens øvrige medlemmer for at deltage i klubbens fester.


§ 2 Rettigheder og forpligtigelser

Stk. 1: En træner er ved sin tilknytning til foreningen at betragte som fuldtidsmedlem. Dog er træneren ikke spilleberettiget.

Stk. 2: Såfremt en træner ønsker at være spilleberettiget for et af foreningens hold vil træneren blive opkrævet kontingent på lige fod med øvrige spillere på holdet.

Stk. 3: Trænerne skal oplyse økonomiafdelingen om holddeltagelsen tre gange årligt, og herunder informere om spillerflytninger (både interne og eksterne) og spillerstop. Såfremt en træner ikke vedligeholder denne forpligtigelse kan økonomiafdelingen tilbageholde dele af eller hele trænergodtgørelsen indtil forholdet er bragt i orden.

Stk. 4: Trænerne bør i alle sammenhæng være foregangsmænd for foreningens værdigrundlag og promovere grundlaget over for forenignens medlemmer.


5 Dommere

§ 1 Godtgørelse Stk. 1: Der udbetales en økonomisk godtgørelse til foreningens dommere. Der udbetales 100 kr. for at være B-dommer, 200 kr. for at være A-dommer

Stk. 2: Godtgørelsen udbetales af to omgange i henholdsvis december og maj måned.


§ 2 Uddannelse

Stk. 1: Medlemmer der ønsker at uddanne sig til dommere kan efter aftale med bestyrelsen få dommeruddannelsen betalt af foreningen.


§ 3 Forpligtigelser

Stk. 1: Medlemmer med dommerkort forpligtiger sig til at dømme kampe i foreningens regi.